Informējam, ka ar 2021.gada 25. februāri Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas pakalpojumi ir pieejami atbilstoši iepriekš publicētajai apmeklētāju pieņemšanas, iesniegumu un lietu izskatīšanas kārtībai Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā.

Informācijai!

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā lietas izskatīs pārsvarā bez procesa dalībnieku klātbūtnes (rakstveida procesā), izņemot īpašos gadījumos, kas saistīti ar bērnu vai aizgādnībā esošu personu veselības un dzīvības apdraudējumu. Lietas izskatīs klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Papildus, uz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laiku, konsultāciju sniegšana un apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek atcelta. Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 67761731 vai 28639787.

 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa ir īpaša statusa Jūrmalas pilsētas domes izveidota aizbildnības un aizgādnības un lēmumu pieņemšanā neatkarīga iestāde, kas īsteno un nodrošina bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Bāriņtiesas darbību reglamentē Starptautiskie normatīvie akti, kurus Latvijas Republika ir ratificējusi, Bāriņtiesu likums, Latvijas Republikas Civillikums, Administratīvā procesa likums, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” u.c. ārējie normatīvie akti.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa personu iesniegumus izskata Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Gadījumos, kad nepieciešama administratīvā akta izdošana – Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli – trīs bāriņtiesas locekļu sastāvā. Bāriņtiesas sēdes notiek valsts valodā.

 

Galvenie uzdevumi:

 • Bāriņtiesa ir iestāde, kura primāri nodrošina nepilngadīgu bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību.
 • Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu domstarpības.
 • Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem.
 • Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.
 • Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu.
 • Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē.
 • Lemj par adopciju un dod atzinumu.

 

Kādos gadījumos jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā:

 • Ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
 • Ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • Ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

 

Kontakti

adrese:

Dubultu prospektā 1 (2.stāvā)

e-pasts:

barintiesa@jurmala.lv

e-adese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000091456

priekšsēdētāja:

Una Andersone

Bāriņtieas kontakti: šeit

pieņemšanas laiki:

pirmdiena plkst. 9.00–12.00

ceturtdiena plkst. 15.00–18.00

Bāriņtiesas sēdes:    

otrdienās plkst.9.00–17.00,
nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas ārkārtas sēdes.

neatliekamos gadījumos informācija tiek pieņemta un konsultācijas sniegtas pa tālruņiem:

67764573, 67761731, 28639787

iesniegumi tiek pieņemti:

pirmdiena – trešdiena plkst. 9.00–17.00

ceturtdiena plkst. 9.00–18.00

piektdiena plkst. 8.30–15.30

Ārpus bāriņtiesas darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās, gadījumos, ja tiek apdraudēta bērna vai aizgādnībā esošas personas veselība vai dzīvība, jāvēršas Valsts vai pašvaldības policijā.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūlija nolikums Nr.17 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmums Nr.205           

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2019.gadā 

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2018.gadā 

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2017.gadā 

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodekss