Domes sēdē lēma par vienreizēja pabalsta piešķiršanu skolēniem attālinātā mācību procesa atbalstam, palielināja atbalsta apmēru veselības aprūpei pilsētas senioriem, atbalstīja pašvaldības dalību vairākos projektu iesniegumu konkursos finansējuma piesaistei, apstiprināja saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību un teritorijas kopšanu Jūrmalas pilsētā, pieņēma lēmumus saistībā ar nekustamo īpašumu un citus.

Apmaksās ēdināšanu arī privātajos bērnudārzos

Jūrmalas pilsētas dome sniegs atbalstu vecākiem, kuru bērni mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, sedzot ēdināšanas izmaksas tādā pašā apmērā, kādu dome ir noteikusi pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, t.i., šobrīd 1,90 eiro dienā.

Tas nozīmē, ka par vienu bērnu papildu aptuveni par 38 eiro mēnesī tiks atslogots ģimenes budžets.

Ēdināšanu pašvaldība apmaksās tajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ar kurām Jūrmalas pilsētas domei ir noslēgts līgums par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai (arī ārpus Jūrmalas), gadījumos, kad pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs bērnam vietu nodrošināt nav iespējams.

Šobrīd pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai saņem 90 bērnu ģimenes, un ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 2021.gada budžetā tiks paredzēti 34 200 eiro.

 

Pieteiksies ES finansējumam gājēju un velosipēdu ceļa Jaunķemeri–Ķemeri atjaunošanai

Domes sēdē atbalstīja pašvaldības dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, lai piesaistītu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanai no Jaunķemeru pludmales kāpu zonas līdz Ķemeru kultūrvēsturiskā parka teritorijai.

Projekta kopējās izmaksas tiek rēķinātas 958 000 eiro apjomā, no tām EJZF finansējums ir 650 000 eiro un Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums – 308 000 eiro.

Celiņa atjaunošana plānota gandrīz piecu kilometru garumā. Tas nodrošinās ērtu un drošu nokļūšanu gan kājām, gan ar velosipēdu uz iecienītiem dabas tūrisma objektiem Ķemeru Nacionālā parka teritorijā – melnalkšņu dumbrāja taku Vēršupītes krastos, Melnezeru, Slokas ezeru un citiem tūrisma objektiem.

Ja projekts tiks apstiprināts, gājēju un velosipēda ceļa atjaunošanu sāks šogad, projekts jāpabeidz līdz 2023. gada 31. jūlijam.

 

Iecerēts izveidot labsajūtas dabas taku

Atbalstīja pašvaldības dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, lai piesaistītu EJZF līdzfinansējumu labsajūtas dabas takas izveidei piekrastes kāpu zonā posmā no Baznīcas ielas Dubultos līdz Amatas ielai Pumpuros kopumā aptuveni divu kilometru garumā.

Plānotās izmaksas ir 119 000 eiro, no tiem EJZF finansējums ir 107 100  eiro un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 10% jeb 11 900 eiro.

Labsajūtas dabas takas labiekārtojuma projekts jau ir izstrādāts, taka paredzēta gan pastaigām, gan aktīva dzīvesveida popularizēšanai vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Visā takas garumā plānots izvietot soliņus ar skatu uz jūru, ierīkot atpūtas vietas un izvietot stendus ar informāciju par dabas vērtībām, kultūrvēsturi, pastaigu un piekrastes gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību.

Šobrīd minētajā teritorijā kāpās jau ir izveidojusies neregulēta taka, kuru izmanto vietējie iedzīvotāji un tūristi pastaigai kāpu zonā, taču neorganizētas noejas un takas kāpu zonā rada kāpu nobrukšanas riskus.

Ierīkojot dabas taku, cilvēku plūsma tiks novirzīta uz labiekārtotu dabas taku. Rezultātā samazināsies antropogēnā slodze un ietekme uz vidi jūras līča piekrastes kāpu zonā, kā arī būs nodrošināta vides pieejamība. Labiekārtojot piekrastes zonu, tiks veicināta kāpu aizsardzība un ierobežota invazīvo augu sugu izplatība kāpās.

Ja projekts tiks apstiprināts, labsajūtas dabas takas ierīkošanu sāks šogad, projekts jāpabeidz 2023. gada 31. jūlijam.

 

Pašvaldība sadarbosies ar Latvijas Mākslas akadēmiju

Jūrmalas pilsētas dome slēgs sadarbības līgumu ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA)  projekta “Jūrmala ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027” īstenošanai.

Sadarbība paredzēta kultūras un izglītības aktivitāšu rīkošanā, mākslas un mākslas izglītības  jomā, kā arī radošu projektu īstenošanā.

Pašvaldības sadarbība ar LMA veicinās mākslas jomas studentu un jauno mākslinieku iespējas praktiski iesaistīties dažādu mākslas un kultūras jomas projektu īstenošanā un pasākumu rīkošanā Jūrmalas pilsētā. Sadarbība paredzēta arī informatīva un administratīva atbalsta veidā LMA akadēmiskajam personālam un studentiem pētniecisko darbu un radošo projektu īstenošanā.

 

Jūrmalai būs savs Goda tērps

Apstiprināja Jūrmalas pilsētas Goda tērpa konceptu, tiks darināti Goda tērpa paraugeksemplāri.

Jūrmalai vēsturiski nav  bijis savs tradicionālais tautastērps, tādēļ  tika izstrādāts etnogrāfisko tērpu veidošanas standartos balstīta Goda tērpa koncepts.

Jūrmalas Goda tērps veidots, pētot tautastērpu valkāšanas tradīcijas Jūrmalas apvidū un Rīgas apkārtnē pirms 150 gadiem. Tērpa koncepta izveidē piedalījās Jūrmalas amatnieki, Dziesmu un deju svētku kolektīvu dalībnieki un jūrmalnieki, konsultācijas sniedza Latvijas tautastērpu eksperti. Paredzēts, ka Jūrmalas Goda tērpu kā pilsētas reprezentācijas elementu izmantos Dziesmu un deju svētku dalībnieki un pilsētas iedzīvotāji.

Līdz šā gada augustam tiks izveidoti Goda tērpa paraugeksemplāri – sieviešu un vīriešu tērpu komplekts. Tas kā laikmeta liecība glabāsies Jūrmalas pilsētas muzejā un būs izmantojams paraugam Jūrmalas tautastērpa darināšanā.

 

Piekrastes apsaimniekošanai piesaistīs arī valsts finansējumu

Domes sēdē atbalstīja Jūrmalas pašvaldības dalību projektu iesniegumu konkursā, lai izmantotu iespēju piesaistīt ārējo finansējumu piekrastes apsaimniekošanai.

Valsts budžeta finansējumu 18 997,02 eiro apjomā piešķir Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projekta mērķis ir nodrošināt jūras piekrastes joslas (pludmales) labu kvalitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem. Finansējums ir paredzēts pludmales kopšanai.

 

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu

Apstiprināja saistošos noteikumus “Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšana un sanitārās tīrības uzturēšanas noteikumi”. Noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem, lai nedublētu ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Nekustamā īpašuma īpašniekiem jāņem vērā, ka nekustamajā īpašumā un tam piegulošajā teritorijā ir pienākums pļaut zālienu, nepieļaujot, ka zāles garums pārsniedz 15 centimetrus un veidojas kūla; nodrošināt ietves, piebrauktuvju un piebraucamo ceļu, lietus ūdens uztvērēju restu un vāku tīrīšanu, izņemot saistošajos noteikumos norādītās centrālās ielas.

Ja nekustamajam īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija līdz brauktuves malai pārsniedz piecus metrus, nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina piegulošās teritorijas uzturēšanu piecu metru platumā no nekustamā īpašuma robežas, arī ietves, piebrauktuvju un piebraucamo ceļu, lietus ūdens uztvērēju restu un vāku tīrīšanu.

Nekustamā īpašuma īpašniekam jānodrošina savu žogu, vārtu, vārtiņu u. c. labiekārtojuma elementu uzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā. Nav atļauts uzglabāt būvgružus, taru, malku, būvmateriālus, akmeņus, metāllūžņus u. c. priekšmetus vietās, kur tie bojā pilsētvides ainavu vai traucē satiksmi vai blakus esošo nekustamo īpašumu lietošanu.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāņem vērā, ka mājas koplietošanas telpās nav atļauts uzglabāt privātas mantas; veicot remontdarbus dzīvoklī, jānodrošina tīrība koplietošanas telpās.

Savukārt transportlīdzekļu īpašniekiem, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielas vai publiski pieejamos pagalmos, jānodrošina teritorijas attīrīšana no sniega ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme un ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.

 

Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā

Apstiprināja saistošos noteikumus “Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā”. Noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem; noteikta atbildība par vispārpieņemto uzvedības normu neievērošanu.

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā aizliegts izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no pulksten 23.00 līdz pulksten 8.00, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās aizliegts ubagot, mitināties (nakšņot, gulēt, celt teltis  u. tml.), apkopt mehānisko transportlīdzekli un mazgāt to publiskā lietošanā esošā pašvaldības īpašumā ārpus speciāli šim nolūkam paredzētām vietām.

Tāpat aizliegts gatavot ēdienu uz ielas, pilsētas skvēros, parkos vai to tiešā tuvumā, kāpās un citās publiskās vietās bez Jūrmalas pilsētas domes speciālas atļaujas.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās aizliegts veikt darbības, kas neatbilst vispārpieņemto uzvedības normu prasībām: spļaut, kārtot dabiskās vajadzības, piegružot publiskas vietas ar sadzīves atkritumiem, neatbilstošā veidā lietot publiskā vietā izvietotos atpūtas soliņus.

Saistošajos noteikumos noteikts naudas soda apmērs par aizliegumu neievērošanu. Noteikumos minēto prasību kontroli veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija.

Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 26. novembra saistošie noteikumi Nr. 36 “Par sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētā”.

 

Noteikta maksa par projekta dokumentācijas kopijas noformēšanu

Apstiprināja Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi.

Par projekta dokumentācijas kopijas noformēšanu par vienu sējumu līdz  50 lapām noteikta maksa – 6,40 eiro (bez PVN), līdz  100 lapām – 8,55 eiro, līdz 200 lapām – 11,61 eiro.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiks ieskaitīti Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā un izlietoti saskaņā ar apstiprināto budžetu.

 

Teritorijas plānojums un nekustamais īpašums

Apstiprināja detālplānojumu zemesgabalam Brekšu ielā 6, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem 18. līnija 1A. Pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, apstiprināja zemes ierīcības projektus un zemes vienību sadali un, pamatojoties uz īpašnieku iesniegumiem, atļāva nojaukt būves vairākās adresēs.

Nolēma noslēgt īres līgumus par dzīvojamo telpu īri; apstiprināja dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātus un pieņēma lēmumus par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu atsavināšanu, pārdodot izsolē.

Nolēma organizēt nomas tiesību izsoli zemes vienībai pie Lielupes un ūdenstilpes daļai, kur atļauts izvietot peldbūvi un krasta stiprinājumu.

 

Ar visiem Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Domes pieņemtie dokumenti”.

 

Nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde plānota 2021. gada 25. martā.