Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam inovatīvu pakalpojumu un radošu tūrisma aktivitāšu izveidei. Pieteikumus konkursam var iesniegt no 1.februāra līdz 1.martam.

Uzsaukums

“Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā”

 

Jūrmalas pilsētas dome izsludina konkursu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Jūrmalā, piešķirot līdzfinansējumu uzņēmējiem inovatīvu un radošu tūrisma aktivitāšu īstenošanai atbilstoši Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā un Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030.gadam noteiktajiem mērķiem.

 

2021.gada konkursa prioritātes:

  1. Jaunu digitālo rīku izveide (piemēram, rezervācijas sistēmas, mājaslapas, ēdienu līdzņemšanas sistēmas, interneta veikali/tirdziņi u.c.);
  2. Jaunu, izklaidējošu ārtelpu aktivitāšu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

Pretendenti:

Komersants vai komersantu apvienība, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

 

Konkursa līdzfinansējuma darbības teritorija:

Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija

 

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš:

01.02.2021.–01.03.2021.

 

Projektu īstenošanas termiņš:

Projekta īstenošanas uzsākšanas termiņš ir ne ātrāk kā 2021.gada 1.maijs.

Pašvaldības līdzfinansējums var tikt izmantots ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas.

 

Šajā uzsaukumā kopējais pieejamais finansējums:

10 000 euro

 

Atbalsta intensitāte:

50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

 

Vērtēšana:

I kārta – saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem atbilstoši nolikuma 39.punktam;

II kārta – saskaņā ar kvalitatīvajiem kritērijiem atbilstoši konkursa prioritāšu uzsaukumam;

 

Pieteikumi jāsagatavo atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra Jūrmalas pilsētas domes nolikumam Nr.38 “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā”. Pilns atbalsta apraksts pieejams šeit.

 

Pieteikumus līdz pieteikšanās termiņa beigām var iesniegt:

  • personīgi vai ievietojot pasta kastītē pie domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””;
  • nosūtot pa pastu adresētu domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015 ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””;
  • elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji prioritātēs

 

1. Prioritāte: Jaunu digitālo rīku izveide (piemēram, rezervācijas sistēmas, mājaslapas, ēdienu līdzņemšanas sistēmu izveide, interneta veikali/tirdziņi u.c.).

Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji:

Prioritāte: Jaunu digitālo rīku izveide (piemēram, rezervācijas sistēmas, mājaslapas, ēdienu līdzņemšanas sistēmu izveide, interneta veikali/tirdziņi u.c.)

Kritērijs

Piešķiramo punktu skaits

Projekta rezultātu pieejamība

0 - projekta rezultāti nav pieejami pastāvīgi;

3 - projekta rezultāti pieejami pastāvīgi trīs gadu garumā.

Uzņēmējdarbības veicināšanas teritorija un projekta pieejamība

0 - netiek veicināta uzņēmējdarbība Jūrmalas administratīvajā teritorijā

2 - tiek veicināta uzņēmējdarbība Jūrmalas administratīvajā teritorijā un projekta rezultāti pieejami un ir saistoši Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem no citām Latvijas vietām;

3- tiek veicināta uzņēmējdarbība Jūrmalas administratīvajā teritorijā un projekta rezultāti pieejami un ir saistoši gan Latvijas, gan ārvalstu Jūrmalas pilsētas viesiem.

Pretendents

1 – pieteikumu iesniedzis viens komersants;

2 - pieteikumu iesniegusi divu vai vairāku komersantu apvienība.

Tāmes pamatotība

0 – tāmes pozīcijas nav pamatotas;

5 – tāmes pozīcijas ir pamatotas.

Projekta argumentācija

1 – projekta pieteikumā aprakstīta projekta nepieciešamība;

5 - projekta pieteikumā detalizēti aprakstīts projekta pamatojums, atbalsta nepieciešamība, un ietekme uz uzņēmējdarbības veicināšanu.

 

2. Prioritāte: Jaunu, izklaidējošu ārtelpu aktivitāšu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji:

Prioritāte: Jaunu, izklaidējošu ārtelpu aktivitāšu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem

Kritērijs

Piešķiramo punktu skaits

Projekta rezultātu pieejamība

0 - projekta rezultāti nav pieejami pastāvīgi;

3 - projekta rezultāti pieejami pastāvīgi trīs gadu garumā

Projekta pieejamība

0 – objekts nav publiski pieejams;

5 – objekts ir publiski pieejams.

Pretendents

1 – pieteikumu iesniedzis viens komersants;

2 - pieteikumu iesniegusi divu vai vairāku komersantu apvienība.

Tāmes pamatotība

0 – tāmes pozīcijas nav pamatotas;

5 – tāmes pozīcijas ir pamatotas.

Projekta argumentācija

1 - projekta pieteikumā aprakstīta projekta nepieciešamība;

5 - projekta pieteikumā detalizēti aprakstīts projekta pamatojums, atbalsta nepieciešamība, un ietekme uz uzņēmējdarbības veicināšanu.