Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta ietvaros tiek uzsākta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve mūsdienīgas un modernas mācību vides izveidei.

 

Jūrmalas pilsētas dome, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Nr.8.1.2.0/18/I/006), veic divu izglītības iestāžu modernizāciju un pārbūvi – Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā pārbūves darbi ir noslēgušies un tās ietvaros atjaunoti trīs skolas stāvi, tostarp, atjaunota un ar jaunu sporta aprīkojumu aprīkota sporta zāle.

 

Attēlā: Vizualizācija.

 

Noslēdzot Būvdarbu līgumu ar būvuzņēmēju SIA “PRO DEV” (reģistrācijas Nr.40003776456), uzsākta SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” (reģistrācijas Nr.42403019889) izstrādātā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta realizācija, kuru īstenojot tiks izveidota moderna un mūsdienīga mācību vide kompetenču pieejā balstīta mācību satura sekmīgākai realizēšanai – tiks atjaunotas mācību telpas, izveidota jauna multifunkcionāla mācību klase, plaša bibliotēka un lasītava, skolas ēkā tiks izveidotas telpas Reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai, tiks atjaunotas inženierkomunikācijas, siltinātas ēkas norobežojošās konstrukcijas, veikta fasādes atjaunošana. Būvdarbus Jūrmalas Valsts ģimnāzijā paredzēts veikt 16 mēnešus un ēku plānots nodot ekspluatācijā 2022.gada pavasarī. Būvdarbu kopējās izmaksas plānotas 4,38 milj. euro un pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēta arī izglītības iestādes aprīkošana ar mūsdienīgu aprīkojumu – ergonomiskām mēbelēm, informācijas un komunikācijas tehniku, mācību aprīkojumu u.c..

 

Būvdarbu laikā būvuzraudzību nodrošinās SIA “BŪVĒLOGS projekti” (reģistrācijas Nr.40103770182), savukārt autoruzraudzību – SIA “REM PRO” (reģistrācijas Nr.41503041904).

 

Projekts Nr.8.1.2.0/18/I/006 tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros un tā kopējās izmaksas ir 8 031 157.22 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 6 471 654.00 EUR, valsts budžeta dotācija ir 171 308.49 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 388 194.73 EUR, tostarp – projekta neattiecināmās izmaksas 417 446.63 EUR apmērā.