Jūrmalas pilsētas dome, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu, attīstīs infrastruktūru deinstitucionalizācijas procesa ieviešanai, lai atbalstītu personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā un šo personu neatkarīgas dzīves veicināšanu. 

 

Jūrmalas pilsētas dome, atbalstot Labklājības ministrijas un Latvijas plānošanas reģionu virzīto deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Latvijā, īsteno projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031).

 

Projekta ietvaros Jūrmalas pilsētā plānota divu infrastruktūras objektu attīstīšana - Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra” Sociālā pakalpojumu centra “Ķemeri” ēkās Dūņu ceļā 2  paredzēta ēku pārbūve, izveidojot telpas sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; savukārt ēkā Hercoga Jēkaba ielā 4 tiks veikta jauna grupu dzīvokļu pakalpojuma izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem, sniedzot iespēju 8 personām dzīvot sabiedrībā, saņemot vienlīdzīgas iespējas ar citiem sabiedrības locekļiem, izvēlēties savu dzīvesveidu, piekļuvi pakalpojumiem, sabiedriskām vietām, vienlaikus, nepieciešamības gadījumā, saņemot arī individuālo atbalstu.

 

Jūrmalas pilsētas domes organizēta iepirkuma konkursa ietvaros ir izraudzīts pretendents – SIA “5.IELA” (reģistrācijas Nr.40003276682), kas tuvākajā laikā uzsāks abu infrastruktūras objektu pārbūves būvprojektu izstrādi. Būvprojektu izstrādes laiks ir paredzēts 10 mēneši. Abu ēku pārbūves darbus paredzēts sākt 2022.gada pavasarī.

 

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 474 774.71 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 200 701.50 EUR, valsts budžeta dotācija ir 31 783.28 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 242 289.93 EUR, tai skaitā projekta neattiecināmās izmaksas 62 184.71 EUR.