Saistībā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 pandēmijas dēļ apmeklētāju apkalpošana Jūrmalas pilsētas domē un iestādēs notiek attālināti – telefoniski, ar e-pasta starpniecību vai izmantojot elektronisko adresi oficiālai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm pakalpojumu saņemšanai.

Iedzīvotāji aicināti ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, neapmeklēt publiskas vietas, kā arī pašiem vai gadījumā, ja ģimenes locekļi atgriežas no ārvalstīm, stingri ievērot karantīnu mājās. 

 

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai Ministru kabineta mājaslapā mk.gov.lv un Slimību un profilakses centra mājaslapā spkc.gov.lv!

 

Visi pašvaldības darbinieku kontakti pieejami šeit.

 

APMEKLĒTĀJU APKALPOŠANAS CENTRI

Apmeklētāju apkalpošanas centri iedzīvotājus apkalpo attālināti, saziņai aicinām izmantot zemāk norādītos tālruņa numurus un e-pasta adreses. Tāpat pie apmeklētāju apkalpošanas centru durvīm ir izvietotas pastkastītes dokumentu iesniegšanai papīra formā.

 

DEPUTĀTI

Saziņai ar deputātiem iedzīvotāji aicināti izmantot e-pastu vai nodot savu ziņu telefoniski, zvanot pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centriem. Deputātu kontakti šeit.

 

LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE UN SOCIĀLAIS DIENESTS

Lai ierobežotu COVID-19 izplatību, darbs Labklājības pārvaldē un sociālajā dienestā pēc iespējas tiek organizēts attālināti. Sociālajā dienestā darbs tiek organizēts tā, lai klienti izvairītos no tiešā kontakta ar sociālo darbinieku, tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē.

 • Tālruņa numuri saziņai: 67767316 (sekretāre), 67767347 (administratore), 67767140 (Sociālā darba daļa).

Sociālo pakalpojuma piešķiršanai klientam vai tā piederīgai personai sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums, nosūtot to elektroniski parakstītu uz oficiālo elektronisko adresi, e-pastu: labklajibas.parvalde@jurmala.lv,vai,  aizpildot iesniegumu Latvija.lv, atsūtot iesniegumu ar pasta sūtījumu vai iesniedzot rakstveida iesniegumu pastkastītē, kas atrodas pie sociālā dienesta ēkas ieejas durvīm (Jūrmalā, Talsu šosejā 31, k-25) (tālrunis informācijai 67767347). Iesniegums rakstāms brīvā formā uz baltas lapas.


Mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanai klientam vai tā piederīgai personai sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums pakalpojuma piešķiršanai. Sociālo pakalpojumu daļas speciālists neveiks personas dzīvesvietas apsekošanu. Jaunajiem klientiem piešķirs pirmo aprūpes līmeni līdz 2020.gada 31. maijam. Esošajiem klientiem, kuriem beidzas piešķirtā pakalpojuma termiņš, pagarinās pakalpojuma sniegšanu esošajā līmenī līdz 2020.gada 31.maijam.

 

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Piešķirto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata. Savukārt, ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā attālināti - e-pastā vai ievietojot iesniegumu Labklājības pārvaldes pastkastītē. Sociālā darba speciālists izvērtēs ģimenes vai cilvēka materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu.

 

Iztikas līdzekļu deklarācija - pamatojoties uz klienta iesniegumu, tiek pagarināta uz vienu mēnesi.

 

Lai saņemtu pabalstus (veselības aprūpes pabalstu, dzīvokļa pabalstu, pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem vai citus pabalstus), kas ir saistīti ar klienta ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu, tos piešķir, pamatojoties uz klienta iesniegumu un pagarināto vai no jauna izveidoto iztikas līdzekļu deklarāciju. Jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā attālināti - e-pastā vai ievietojot iesniegumu Labklājības pārvaldes pastkastītē

 

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma piešķiršanai atskaites var iesniegt Pārvaldes pastkastītē.

 

Klientiem krīzes situācijās, pamatojoties uz personas iesniegumu, tiek izsniegta izziņa pārtikas pakas saņemšanai, Sociālais dienests par piešķirto pārtikas paku sazinās ar šī pakalpojuma sniedzēju.  Vientuļajiem un maznodrošinātajiem pensionāriem sociālais dienests nodrošina pārtikas piegādi mājās. Lai pieteiktu šo pakalpojumu, zvaniet 67767347

 

Pašvaldības pabalsts veselības aprūpes pieejamībai Jūrmalas senioriem 100 EUR apmērā tiek nodrošināts. Dokumenti jāiesniedz, ievietojot tos pastkastītē pie Labklājības pārvaldes durvīm vai lūdzot palīdzību tuviniekiem, dokumentus var iesniegt arī ar portāla latvija.lv starpniecību.
 

Pārtraukta bērnu uzņemšana un pakalpojumu sniegšana Bērnu dienas centros. Pārtraukta dienas aprūpes centra personām ar garīgas veselības traucējumiem un specializētās darbnīcas pakalpojuma sniegšana, kā arī dienas centra pakalpojums pensijas vecuma personām un invalīdiem.

 

Atcelti visi sabiedrības integrācijas pasākumi un pieteikšanās nodarbībām. Pārtraukta iesniegumu pieņemšana un šādu veselību veicinošo pakalpojumu sniegšana: ergoterapeita pakalpojums, fizioterapeita pakalpojums, vingrošana ūdenī, veselību veicinošo pasākumu komplekss senioriem, veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām. Pārtrauktas nodarbības veselības veicināšanai ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā" (Nr.9.2.4.2./16/I/008) ietvaros. Pārtraukti publiski pasākumi, kas notiek Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa ietvaros.

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Mācību procesa norise klātienē visās Jūrmalas izglītības iestādēs ir pārtraukta, izņemot konsultācijas izlaiduma klašu audzēkņiem. Pirmsskolās tiek nodrošinātas dežūrgrupas.

 

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija primāro darbu turpina, nodrošina sabiedrisko kārtību pilsētā, ievērojot visus noteiktos drošības apsvērumus. Iedzīvotāji iespēju robežās iesniegumus, sūdzības un citus dokumentus aicināti iesniegt elektroniski vai izmantot telefonisku saziņu nepieciešamās informācijas saņemšanai, izvairoties no fiziskas policijas klātienes apmeklēšanas.

Šobrīd ir atliktas iedzīvotāju pieņemšanas klātienē, iekļūšana policijas ēkās ir ierobežota. Ja personai ir  jāierodas policijā, tiks lūgts aizpildīt apliecinājumu, ka persona ir ievērojusi ārkārtas situācijas laikā noteiktos ierobežojumus un tiks informēta par iespējamo atbildību noteikumu neievērošanas gadījumā.

Lietas izskatīšanas pēc iespējas tiek atliktas, ievērojot procesuālos termiņus. Izņēmums ir situācija, ja persona ir saņēmusi uzaicinājumu ierasties Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā klātienē (personām obligāti ievērot valstī noteiktos ierobežojumus – ja esat atgriezušies no ārzemēm, aicinām sazināties ar policiju un par to informēt, tādā gadījumā apmeklējums noteiktajā laikā tiek pārcelts).

 • Ja nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, zvaniet 67740448, 29444810
   

JŪRMALAS SLIMNĪCA

Jūrmalas slimnīcā no 18.marta atcetas visas plānveida operācijas. Pacientu apmeklējumi palātās ir aizliegti. Dzemdību nodaļa pirms došanās uz slimnīcu dzemdību gadījumā aicina sazināties, zvanot uz tālruni 67512957. Plašāka informācija Jūrmalas slimnīcas mājaslapā jurmalasslimnica.lv.

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Jūrmalas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa pēc valdības lēmuma par ārkārtas situācijā noteikto ierobežojumu atvieglošanas turpinās klātienē nodrošināt miršanas gadījumu reģistrāciju un jaundzimušo reģistrāciju. No 15.maija klātienē varēs pieteikt arī laulību reģistrāciju. Svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijās jaunajam pārim un diviem lieciniekiem turpmāk varēs pievienoties četri viesi.

Pārējo klientu apkalpošana arī turpmāk notiks attālināti, pakalpojumus par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošinot portālā www.latvija.lv.

 • Dzimtsarakstu nodaļas tālrunis: 67752332

 

BĀRIŅTIESA

Iedzīvotāji aicināti jebkura veida iesniegumus iesniegt elektroniski vai izmantot telefonisku saziņu nepieciešamās informācijas saņemšanai, izvairoties no bāriņtiesas apmeklēšanas klātienē. Šobrīd ir pārtraukta iedzīvotāju pieņemšana klātienē, iekļūšana bāriņtiesas telpās ir ierobežota. 

Neatliekamos gadījumos, kad tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, bāriņtiesas darbinieki veiks izbraukumus uz bērna dzīves vietu.

Bāriņtiesas sēdes iespēju robežās tiks organizētas bez personu piedalīšanās, gadījumā, ja persona nepiekrīt lietas izskatīšanai bez viņas klātbūtnes, lietas tiks noņemtas no izskatīšanas, ja neprasīs tūlītēju bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa nodrošina neklātienes konsultācijas:

28639787 – jautājumos par dokumentu iesniegšanu/saņemšanu

67761731 – aizgādnības un aizgādības jautājumos,

67764573 – tiesvedības jautājumos,

67762044 – aizbildnības un mantiskajos jautājumos.

 

BŪVVALDE

Apmeklētāju apkalpošana Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75 arī ir pārtraukta. Pilsētplānošanas nodaļa atgādina, ka no šā gada 1.janvāra būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā vietnē www.bis.gov.lv. (Būvniecības administratīvais process turpmāk tikai elektroniski) 

 • Kontakttālruņi saziņai ar Būvvaldi: 67147592, 27855015. Darbinieku kontakti pieejami šeit.

 

JŪRMALAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs Lienes ielā 5, Majoros atvērts klientu apkalpošanai. Darba dienās plkst.9.00–17.00, sestdienās plkst.10.00–17.00, svētdienās plkst.11.00–15.00, tālrunis 67147900,e-pasts info@jurmala.lv.

 

PSIA “KAUGURU VESELĪBAS CENTRS”

Iestāde strādā ierastajā kārtībā. Par jebkurām izmaiņām nekavējoties informācija tiks ievietota mājas lapā kvc.lv. Klientam pirms ārsta vai diagnostikas kabineta apmeklējuma, reģistratūra lūdz aizpildīt apliecinājumu, par to, ka klients un viņa ģimene nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis, nav bijis kontaktā ar saslimušajiem vai kontaktpersonām un neatrodas karantīnā.

  

PSIA “VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “SLOKA””

Noteikti karantīnas pasākumi, aizliegta klientu apmeklēšana un pārtraukta jaunu klientu uzņemšana līdz paziņojumam par karantīnas atcelšanu.

 

JŪRMALAS PI “VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS" (turpmāk tekstā VVSPC)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā (pansionātā) ir noteikta karantīna un iestādes klientu apmeklēšana ir stingri aizliegta, kā arī ir atcelti visi publiskie pasākumi. VVSPC adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot oficiālo e-pasta adresi: vvspc@jurmala.lv.

 • Apmeklētājiem slēgti šādi VVSPC sniegtie pakalpojumi:
  - veselības veicināšanas pakalpojumi - ergoterapeita, fizioterapeita  un vingrošana ūdenī;
  - Dienas centra pakalpojumi pensijas vecuma personām un invalīdiem (Kauguros, Skolas ielā 44);
  - Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem klientiem (Ķemeros, Dūņu ceļš 2)
 • Ārkārtas situācijas režīmā tiek sniegti pakalpojumi:
  - aprūpe mājās; 
  - naktspatversme;
  - speciālais transports;
  - grupu dzīvokļi;
  - zupas virtuve.

Informāciju mutiski var saņemt telefoniski, zvanot plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.00:

Administrācija – tālr. 67760569, grāmatvedība tālr. 67769252;

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļai – tālr.  67730421 vai 26601743;

Aprūpes mājās nodaļa – tālr. 26456881;

Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem – tālr. 67731252 vai 26638975 darba laiks 9.00-17.00

Naktspatversme – tālr.  67730156;

Speciālā transporta nodaļa – tālr. 67760399 vai 28387564;

Veselības veicināšanas daļa – tālr. 67760445;

Sociālo pakalpojumu centrs “Ķemeri” - tālr. 67765090

 

JŪRMALAS PI "JŪRMALAS KAPI"

Klientu pieņemšana klātienē tiek veikta tikai saistībā ar bēru noformēšanu. Bēru formēšanu veic viena persona. Pārējos jautājumus klienti tiek lūgti sūtīt iesniegumus pa pastu, elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu), e-pastu info@jurmalaskapi.lv  vai zvanot pa tālruni 6776750, 28806143. Apmeklējumu pieteikt iepriekš, zvanot kapsētas pārzinim, uz norādīto tālruņa numuru:

 • Beberbeķu kapsētas pārzinis: 27343399
 • Jaundubultu kapsētas pārzinis: 25665529
 • Meža kapsētas pārzinis: 27347733
 • Slokas un Ķemeru kapsētas pārzinis: 26550081

 

SIA “JŪRMALAS ŪDENS” 

Apmeklētājiem slēgts – iedzīvotāji tiek apkalpoti telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

SIA “Jūrmalas ūdens” avārijas dienesti strādā nepārtraukti:
Dzintaru avārijas dienests – no Asariem līdz Priedainei: 80205004
Kauguru avārijas dienests – no Vaivariem līdz Ķemeriem: 80205006

 

SIA “JŪRMALAS SILTUMS”

Pārtraukta klientu pieņemšana klātienē. Lūgums jebkuru jautājumu gadījumā sazināties attālināti:

 

SIA "JŪRMALAS GAISMA"

Apkalpošana klātienē ir atcelta. Visa veida komunikācija notiek tikai attālinātā režīmā:

Elektrotīklu operatīvās apkalpošanas dienests strādā, pieņemot izsaukumus telefoniski, tālr. 67762550. Informāciju par neatliekamiem remontdarbiem var iesūtīt, izmantojot interneta vietnē www.jurmalasgaisma.lv/kontakti pieejamo paziņojumu platformu "Nosūtīt ziņu".

 

KULTŪRA UN SPORTS

Jūrmalas bibliotēkas sāk pieņemt pieteikumus grāmatu izsniegšanai

Apmeklētājiem atveras Jūrmalas muzeji

Jūrmalas Kultūras centrā un Kauguru Kultūras namā pārtraukta radošo kolektīvu darbība un visu kultūrizglītības un interešu izglītības programmu mācību procesu – treniņu, sacensību un mēģinājumu – norise. Saziņai: Jūrmalas Kultūras centrs – epasts: info@jurmala.lv, tālr. 67764446; Kauguru kultūras nams: e-pasts dace.umbrasko@jkc.lv, tālr. 26779216.

 
Jūrmalas Sporta servisa centrs organizē attālinātu klientu  apkalpošanu pa tālr: 20005611 un e-pastā: sportaservisacentrs@jurmala.lv
Kontaktperosna par līdzfinansējuma iespējam - Projekta ieviešanas nodaļas vadītājs Jānis Rāfelds, tālr. 26305035.
Kontaktpersona par sporta objektu apsaimniekošanas jautājumiem - Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Jānis Mucenieks, tālr. 26397377.