Jaunajam mācību gadam Jūrmalas pilsētas pašvaldība un izglītības iestādes gatavojas ar lielu atbildību, gan pabeidzot pēdējos remontdarbus skolu telpās un sagatavojot tās skolas sākumam, gan plānojot mācību darba organizēšanu atbilstīgi drošības prasībām.

image

Vairāk skolēnu

Divpadsmit Jūrmalas pašvaldības skolās jauno mācību gadu šogad sāks 4485 skolēni (mācību gada sākumā skolēnu skaits tiks vēl precizēts atbilstīgi aktuālajiem datiem) – par 80 skolēniem vairāk nekā pagājušajā mācību gadā, no tiem 434 mācības sāks pirmajā klasē (pagājušajā mācību gadā – 446).

 

Jaunais mācību gads šogad atšķirsies no ierastā – izmaiņas būs gan mācību saturā, gan mācību procesā, un arī Zinību dienas pasākumi katrā skolā tiks organizēti atšķirīgi.

 

Mācību darba organizēšana

Visas Jūrmalas pilsētas pašvaldības skolas, par pamatu ņemot valsts iestāžu noteiktās prasības, ir izstrādājušas mācību procesa organizēšanas kārtību, lai būtu nodrošināta distancēšanās un kvalitatīva izglītības ieguve.

 

Līdz ar to stundu sākuma un beigu laiki vienā skolā dažādām klasēm varētu būt atšķirīgi, tāpat skolēnu ēdināšana tiks nodrošināta vairākās maiņās. Arī sporta nodarbību norise ir plānota, lai būtu iespējami mazāka saskarsme starp klasēm.

 

No pirmās līdz sestajai klasei Jūrmalas skolās mācīsies klātienē, bet pārējās klašu grupās mācības notiks gan klātienē skolā, gan arī attālināti.

 

Katra skola ir izstrādājusi un ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi saskaņojusi kārtību mācību procesa organizēšanai skolā. Mācību procesa modeli katrā skolā nosaka skolas direktors atbilstīgi izstrādātajai kārtībai, nosakot, kuras klases un kurā laikā mācās attālināti un kurā laikā klātienē skolā.

 

Katra skola pēc sava plāna mācības 7.–12. klasēs var organizēt daļēji klātienē un daļēji attālināti.

Par mācību organizēšanu un grafiku katra skola ir informējusi audzēkņu vecākus.

 

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī nepieciešamības gadījumā mācības 7.–12. klasēm pilnā apjomā var īstenot arī attālināti.

 

Izmaiņas mācību saturā

Visā Latvijā sākta pilnveidotā mācību satura ieviešana pamata un vidējā izglītībā. Arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības skolās no 1. septembra 1., 4., 7. un 10. klasēs tiek sākta kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešana.

 

Pilnveidots vispārējās izglītības mācību saturs un pieeja nozīmē tā pielāgošanu mūsdienu prasībām un vajadzībām, kas nodrošina mācību satura pēctecību un veicina skolēnos kopsakarību izpratni un spēju apgūtās zināšanas lietot. Mainās gan mācīšanas, gan mācīšanās pieeja, vienā mācību priekšmetā vienlaikus var apgūt arī citos mācību priekšmetos nepieciešamās kompetences.

 

Uzsākot mācības 10. klasē, skolēni ir izvēlējušies kādu no jomām, domājot par nākotnes studiju virzienu, – medicīnu, svešvalodas, jurisprudenci, mediju jomu vai citu. Jūrmalā pieprasītākās ir eksakto zinātņu jomas – tās izvēlējušies lielākā daļa Jūrmalas vidusskolēnu.

 

Sakārtotas skolu telpas

Pašvaldībā turpinās skolu ēku un telpu sakārtošanas darbi. Pārbūvēta Ķemeru pamatskolas ēka un Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēka, veikti arī būvdarbi to siltumnoturības paaugstināšanai.

 

Jau gada sākumā tika pabeigta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas siltināšana, savukārt šovasar ir izremontēts ieejas vestibils, atjaunotas un modernizētas mācību telpas, gaiteņi un sporta zāle. Tiks iegādāts mūsdienīgs mācību telpu aprīkojums – mēbeles, interaktīvās tāfeles un datortehnika, kā arī inventārs sporta nodarbībām.

Arī citās skolās veikti nepieciešamie remontdarbi.

 

Sakārtotas arī sākumskolas un bērnudārzu telpas, Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā izremontētas telpas sākumskolas “Ābelīte” vajadzībām, savukārt sākumskolas "Ābelīte" esošās telpas pielāgotas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām – izbūvētas telpas četrām bērnudārza grupām. Tāpat sākumskolas “Taurenītis” (no 2020.gada 1. septembra – Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”) telpas pielāgotas bērnudārza vajadzībām – izbūvētas jaunas telpas bērnudārza grupiņām.