Apstiprināti nekustamā īpašuma - būves Puškina ielā 2, un zemesgabala Robežu ielā 6,53/100 domājamo daļu privatizācijas noteikumi
Publicēts: pirmdiena, 21.oktobris, 2019
Kategorija: Privatizācija

Akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma (kadastra Nr.13000263407) - būves Puškina ielā 2, Jūrmalā, un zemesgabala Robežu ielā 6, Jūrmalā, 53/100 domājamo daļu (turpmāk – Objekts) privatizācijas noteikumi.

Nosacītā cena - EUR 17800,00.

Personām, kuras vēlas piedalīties Objekta privatizācijā, jāiesniedz rakstisks apliecinājums akciju sabiedrībā  Possessor K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, un jāsamaksā nodrošinājums EUR 1780,00.

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš:

  • pirmpirkuma tiesīgajai personai (kopīpašniekam) - mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
  • pārējām personām - līdz 2019.gada 5.decembrim plkst.17.00.

Objekta mutiska izsole ar augšupejošu soli notiks 2019.gada 19.decembrī plkst.13.00 akciju sabiedrībā  Possessor.

Maksimālais termiņš pirkuma maksas samaksai – 5 gadi.

Papildu informācija: http://www.possessor.gov.lv sadaļā Izsoles https://www.possessor.gov.lv/izsoles/dzivokli/453/ un akciju sabiedrībā  Possessor, tālrunis 67021325, 67021358.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE