Pakalpojums

Uzņemšana izglītības iestādes 1. klasē

Joma

Izglītība

Kas man jādara, lai varētu pieteikt bērnu 1.klasē 

 

1.Izglītības iestādes vadītājs 2020.gada 2.martā no plkst.9.00 izglītības iestādē klātienē pieņem izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja aizpildītu un parakstītu iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādes 1.klasē.

2. Ja vecāki iesniegumu  par izglītojamā uzņemšanu 1.klasē iesnieguši pēc noteiktā termiņa, tad šādā gadījumā netiek ņemta vērā noteiktā prioritārā secība.

Izglītības iestāde izglītojamo uzņem 1.klasē, ievērojot šādu prioritāro kārtību:

 

1. izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas  pašvaldības administratīvajā teritorijā un brālis vai māsa mācās izvēlētajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā;   

2. izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viens no vecākiem strādā izvēlētajā izglītības iestādē;    
3. izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;   
4. izglītojamais, kuram dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu?

Iesniegumu, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi

Kādi dokumenti man nepieciešami?

1. iesniegums (veidlapa )

2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
3. jāuzrāda izglītojamā dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments
4. nepieciešamības gadījumā jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par izglītojamā ārpusģimenes aprūpi un/ vai pilnvara

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punkts
Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 4.7.apakšpunkts
 Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 28.5.apakšpunkts

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.decembra rīkojums Nr.1.1-14/363 "Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1. klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 

Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja Jolanta Batina

Tālr. 67511498
e-pasts: jolanta.batina@jurmala.lv