No 2019. gada 1. jūnija tiek mainīta licences kartītes izsniegšanas kārtība pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Turpmāk licences kartītes tiks izsniegtas tikai pēc iepriekš sagatavotās tāmes apmaksas.

Pieteikumu licences kartītes izsniegšanai arī turpmāk būs jāiesniedz elektroniski, nosūtot parakstītu pieteikuma formu uz Jūrmalas pilsētas domes e-pastu pasts@jurmala.lv.

Piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma par licences kartītes saņemšanu reģistrēšanas lietvedības sistēmā tiks sagatavota tāme un nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Tāmes apmaksa jāveic trīs darba dienu laikā; licences kartīte tiek sagatavota trīs darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

Svarīgi! Licences kartītes sākuma datums ir tas, kurā tā tiek sagatavota. Lai licences kartītes tiktu sagatavotas uz mēneša sākumu, pieteikumi jāiesniedz savlaicīgi.

 

 

Dokuments

 

Speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem

Nepieciešamība

Pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Joma

 

Transports

Apraksts - Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana, lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā. Licences kartītes izsniegšana katram pieteiktajam transportlīdzeklim. 
- Datu par izsniegtās licences derīguma termiņu vai anulēšanu ievade Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Derīguma termiņš

 

Uz 4 (četriem) gadiem

 

 

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), pārvadātājam jāatbilst šādām prasībām:

  • Pārvadātājam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
  • Pārvadātājam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai izbeigta
  • Pārvadātājam nav nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību
  • Pārvadātājam, kā arī pārvadātāja likumiskajiem pārstāvjiem (valdes locekļiem) nav nenomaksātu administratīvo sodu ceļu satiksmē vai autopārvadājumu jomā
  • Jūrmalas pilsētas dome pēdējā gada laikā nav pieņēmusi lēmumu par pārvadātāja speciālās atļaujas (licences) anulēšanu (izņēmuma gadījums – ja licence anulēta, pamatojoties uz pārvadātāja iesniegumu)

 

Nepieciešamie dokumenti

Dokuments, kas apliecina valsts nodevas maksājumu 50, 00 EUR apmērā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 

Rekvizīti nodevas samaksai

Jūrmalas pilsētas dome

Reģ.nr. 90000056357

Banka AS “Citadele banka”

Kods PARXLV22

Konta nr. LV53PARX0002484571007

 

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci)

1. Pārvadātājs veic valsts nodevas maksājumu 50,00 EUR apmērā Jūrmalas pašvaldības budžetā (skatīt rekvizītus augstāk)

2.  Aizpildītu pieteikumu (pieteikuma veidlapu skatīt zemāk) un valsts nodevas maksājuma apliecinājumu pārvadātāja pilnvarota persona nosūta elektroniski uz e-pastu: pasts@jurmala.lv vai iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 1.stāvā) vai elektroniski uz e-pastu pasts@jurmala.lv

3. Pēc licences sagatavošanas, uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci, un licence elektroniskā veidā. 

4. Informācija par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām licencēm tiek publicēta Jūrmalas pilsētas mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā: pašvaldība – pakalpojumi - speciālā atļauja (licence).

Pieteikuma veidlapa

Pieteikums licences saņemšanai 

 

Pieteikuma izskatīšanas un speciālās atļaujas (licences) sagatavošanas termiņš

Pēc pieteikuma reģistrēšanas, pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija 1 (viena) mēneša laikā pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai  lēmumu par atteikšanos izsniegt licenci

Informācija par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām speciālajām atļaujām (licencēm) un pārvadātāju paziņotajiem tarifiem

Licencētie pārvadātāji Jūrmalā (2020.gada 15. janvāris) 

Ar speciālo atļauju (licenci) saistītie normatīvie akti

Autopārvadājumu likums 

2018.gada 6. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru
2018.gada 6.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu” 

Jautājumu gadījumā sazināties ar:

Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jomas ielā 1/5, tālr. 67093816, 67093843

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

eksperts Tomass Beikulis

e-pasts tomass.beikulis@jurmala.lv

67511489, 22040931