Pakalpojums Pedagoģiski medicīniskā komisija
Kam nepieciešams

Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.

Joma Izglītība
Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju 1. Jāpiesakās uz komisiju
2. Jāierodas uz komisijas sēdi. Komisijas sēdes notiek Mežmalas vidusskolā Rūpniecības ielā 13, 103.telpā.
3. Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, komisija rakstiski sniedz atzinumu par bērna spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošāko izglītības programmu. Atzinums iesniedzams izglītības iestādē, kuru bērns apmeklē.
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā
2. izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase
3. vecāku personu apliecinošs dokuments
4. ģimenes ārsta atzinums par bērna vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;
5. ja iespējams, psihologa atzinums
6. ja bērns jau apmeklē izglītības iestādi, izglītības iestādes informācija par bērnu vai bērna raksturojums, kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes
7. ja bērns komisiju apmeklē atkārtoti, un iepriekš ieteikta speciālās izglītības programma vai atbalsta pasākumi, tad kopā ar izglītības iestādes informāciju jāiesniedz individuālais izglītības plāns vai rehabilitācijas pasākumu izvērtējumu dinamikā
8. sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā
9. citi dokumenti atbilstoši bērna traucējumu veidam pēc Komisijas pieprasījuma
Iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa pedagoģiski medicīniskajai komisijai 
Izglītības iestādes informācijas pedagoģiski medicīniskajai komisijai veidlapa  (iesniedzams datorrakstā)
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?  Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta nolikums Nr.49 "Jūrmalas pilsētas domes pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums
Kāda ir pakalpojuma maksa?  Bezmaksas
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Dokumentu iesniegšana notiek vienu nedēļu pirms pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes. Sēdes 2020./2021.m.g. notiks:

Dokumentu iesniegšana notiek vienu nedēļu pirms pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes. Sēdes notiks: 26., 31.maijā, 17.,28.jūnijā, 6.jūlijā,19.,30.augustā.

No 16.03.2021 līdz 01.04.2021  IIAC vadītāju Sandru Roni aizvietos speciālā pedagoģe Inga Staune/

Tālr. 29506082.

Dokumentu iesniegšana notiek klātienē Mežmalas vidusskolā Rūpniecības 13, 103.telpā

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?

Izglītības pārvalde

Jūrmalas Iekļaujošās izglītības attīstības centra vadītāja Sandra Rone
tālr. 29299831
e-pasts sandra.rone@jurmala.lv

 

Uz komisijas sēdi ierodas bērns un viens no vecākiem vai vecāku pilnvarots pārstāvis. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses. Pilnvarotajai personai nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu. Ja bērnu uz komisijas sēdi pavada audžuģimene, tad nepieciešams attiecīgās bāriņtiesas pilnvarojums.