Pakalpojums

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršana kultūras pieminekļu saglabāšanai

Līdzfinansējuma piešķiršanas izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem saimnieciski neizmantojamu valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu un kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tai skaitā dievnamu, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko priekšmetu saglabāšanu Jūrmalas pilsētas teritorijā. Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

Joma

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Kādi dokumenti man nepieciešami? 1. Pieteikums Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumam kultūras pieminekļa saglabāšanai (pielikums Nr.1)
2. Pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (pielikums Nr.2)
3. Budžeta izmaksu veidlapa (pielikums Nr.3)

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Kādi ir ar finansējumu saistītie normatīvie akti?

Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību

Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums
2019.gada 21.februāra saistošie noteikumi Nr.9 “Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 

Pilsētplānošanas nodaļas vecākais konsultants Gundars Ūķis,

tālr.29125789; e-pasts: gundars.ukis@jurmala.lv