Dokuments

Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu

 

Kam nepieciešams 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiska vai fiziska persona vai arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kura veic komercdarbību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Joma

Nodarbinātība

 

Līdzfinansēšanas termiņš

Līdzfinansējums tiek piešķirts darba algai nepārsniedzot 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (ieskaitot darba ņēmēja (Izglītojamā) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes apmēru un algas nodokli) par vienu nostrādātu mēnesi, proporcionāli nostrādātajam laikam.

 

Kas man jādara, lai varētu saņemt līdzfinansējumu
 

1. Noslēdz darba līgumu ar jauniešiem, kas deklarēti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

2. Iesniedz pieteikuma anketu - iesniegumu   
3. Iesniedz  apliecinājumu no Izglītojamā (2.pielikums)  vai, ja Izglītojamais ir nepilngadīga persona vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, no viņa vecāka vai likumiskā pārstāvja (3.pielikums), par Izglītojamā personas datu nodošanu Domei apstrādei Domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.  

4. Iesniedz Uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis  atbalsta piešķiršanai saskaņā ar  MK 02.12.2014 noteikumu Nr.740 1.pielikumu

 

5. Paraksta līgumu   ar Jūrmalas pilsētas domi par līdzfinansējuma piešķiršanu.

6. Pēc nodarbinātības pasākuma īstenošanas, darba devējs iesniedz šādu dokumentu kopijas:

6.1. apliecinājumu par nodokļu nomaksu;

6.2. darba laika uzskaites tabeli;

6.3. algas aprēķinu;

6.4. maksājuma uzdevumu par izmaksāto algu;

6.5. rēķinu par līdzfinansējuma daļas atmaksu.

 

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu

Elektroniski var iesniegt  pieteikuma anketu–iesniegumu un uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv

 

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti

2018.gada 26.jūlija Jūrmalas pilsētas domes noteikumi Nr.3 “Kārtība, kādā tiek īstenoti jauniešu nodarbinātības pasākumi jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

 

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa Dubultu prosp.2

 

e-pasts: uznemeji@jurmala.lv

tālrunis 67511490

 

 

 

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5,  pasts@jurmala.lv ,  67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849;

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.