Dokuments

Atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

Kam nepieciešams 

Tirdzniecība publiskās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Joma

Tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana

Derīguma termiņš

Uz pieprasīto laika periodu

Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju
 

1. Iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem

2. Piecas darba dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas informāciju par pašvaldības nodevas apmēru  un atļaujas saņemšanas kārtību var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai zvanot pa tālr. 67093843 vai Dubultu prosp.2, tālrunis 67511490.

3. Nodevas samaksa veicama Jūrmalas domes kasē vai ar pārskaitījumu ieskaitāma saņēmējam: Jūrmalas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22, kontā LV15PARX0002484571012 , maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas saņēmēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.

4. Atļauju saņem domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā

 

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski

Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv

Kādi dokumenti man nepieciešami

  • Ielu tirdzniecībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:

1. Iesnieguma veidlapa ielu tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā 

2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju

3. Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas  

4. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apstiprināta tirdzniecības vietas izvietojuma shēma (norādot mērogu)

5. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā (atbilstoši mērogam) iezīmēta tirdzniecības vieta

6. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu

Amatnieku ielu tirdzniecības vietu atļauju saņemšanas kārtību skatīt šeit .

Amatnieku tirdzniecības vietu shēmas: 
Jomas iela-Pilsoņu iela 
Jomas iela-Teātra iela 
Jomas iela-Jaunā iela 
Jomas iela-Viktorijas iela 
Jomas iela-Kaudzīšu iela 
Jomas iela-Viļuma iela 

 

  • Ielu tirdzniecības organizēšanai:

1. Iesnieguma veidlapa ielu tirdzniecības organizēšanai 

2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju 

3. Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas 

4. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu 

5. Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, realizējamās preču grupas, aizņemto tirdzniecības vietu skaits

6.  Pašaudzētas produkcijas izcelsmes vietu apliecinoši dokumenti

7. Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību

Tirdzniecības vietu shēmas: 
Omnibusa iela-Lienes iela 
Omnibusa iela-Jomas iela 
Tirgoņu iela-Jomas iela 
Smilšu iela-Jomas iela 
Turaidas iela-Jomas iela

 

  • Ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa:

1. Iesnieguma veidlapa ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa 

2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju

3. Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas

4. Plānoto tirdzniecības vietu fotofiksācija, transporta līdzekļa novietne situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500, kustības maršruts, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai

5. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā (atbilstoši mērogam) iezīmēta tirdzniecības vieta

6. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu
 

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai):

1. Iesnieguma veidlapa sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai  (ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai) 

2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju

3. Īpašumtiesību un  lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, pie kuras plānots iekārtot vasaras/ielu kafejnīcu

4. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu
 

  • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā:

1. Iesnieguma veidlapa sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā https://jurmala.lv/resources/web/icons/x/word.png

2. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru

3. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju

4. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas  vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu

5. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)
 

  • Ielu tirdzniecība pasākuma laikā

1. Iesnieguma veidlapa ielu tirdzniecībai pasākuma laikā  

2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisku valdītāju 

3. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru

4. Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, realizējamās preču grupas, aizņemto tirdzniecības vietu skaits

5. Tirdzniecības dalībnieku-fizisku personu, kuras nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī nenodarbina citas personas;

6. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu

 

  • Tirdzniecības organizēšana pasākuma laikā

1. Iesnieguma veidlapa ielu tirdzniecībai pasākuma laikā https://jurmala.lv/resources/web/icons/16x16/word.png

2. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru

3. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju

4. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietu izvietojumu un vizuālo risinājumu

5. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)

6. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi, reģistrācijas numuri vai personas kodi, realizējamo preču sortiments, tirdzniecības vietu skaits

7. Tirdzniecības dalībniekam - fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas.

 

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmums Nr.59 "Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu"

2010.gada 12.maija MK noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"

2015. gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr. 44 "Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.16 "Par tirdzniecību publiskās vietās"

Kāda ir pakalpojuma maksa

1.42–56.91 EUR dienā (privātīpašumā - bez maksas)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Apmeklētāju apkalpošanas centros

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš 

5 darba dienu laikā

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa Dubultu prosp.2

e-pasta adrese: uznemeji@jurmala.lv  

tālrunis: 67511490