Pašvaldības publiskie reģistri

Teritorijas plānošana

Projektēšana

Būvinspekcija (ēkām un inženierbūvēm)

Kultūrvēsturiskais mantojums

Arhīvs

Reklāmas objekti

Ģeodēzija

Projektu skaņošana

Atzinumi

Situācija Pakalpojums
Pašvaldības publiskie reģistri

Būvvaldes pieņemtie lēmumi

Būvvaldē saņemtie iesniegumi
 

Teritorijas plānošana Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
DETĀLPLĀNOJUMI
Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai
DOKUMENTU SAGATAVOŠANA ĪPAŠUMA KOROBORĒŠANAI ZEMESGRĀMATĀ
Adreses noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektam
Zemes ierīcības projekta uzsākšana
Zemes vienību veidošana, sadale vai apvienošana
IZZIŅAS

Izziņa par apbūves iespējām

 

Projektēšana Pilnvaras reģistrēšana Būvniecības informācijas sistēmā
Būvniecības pieteikums

Būvatļaujas

Krāsu pase
Sezonas objekti

Projektu saskaņošana Attīstības pārvaldes Vides nodaļā

Projektu saskaņošana

Tehniskie noteikumi būvniecībai - vides aizsardzības prasības

Tehniskie noteikumi būvniecībai

 

Būvinspekcija (ēkām un inženierbūvēm) BŪVDARBU PABEIGŠANA
Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā - būvatļaujām
Būvdarbu pabeigšana – atzīme apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā
 
IZZIŅAS ĪPAŠUMA KOROBORĒŠANAI ZEMESGRĀMATĀ
Izziņa par būves neesību

Izziņa par jaunbūvi

 

Kultūrvēsturiskais mantojums Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss
Izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu
Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista atzinums objekta nodošanai ekspluatācijā
Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista noteikumi kultūrvēsturisko ēku pārbūvju projektēšanai 

Ēku un būvju nojaukšanas lēmums

 

Arhīvs Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu atlase un izmantošana 
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva izziņas sagatavošana

Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu kopiju noformēšana

 

Reklāmas objekti
 
Reklāmas izvietošanas atļauja
 
Ģeodēzija

Datu izsniegšana mērniecības darbu veikšanai

Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam

Datu izsniegšana no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna
Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana

Vispārējs pieteikums Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumam

 

Projektu skaņošana

Būvniecības ieceres (projekta) skaņošana Koku vērtēšanas komisijā

 

Atzinumi Atzinums par būves gatavību ekspluatācijai (Vides nodaļa)

Atzinums par būves gatavību ekspluatācijai (Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļa)