Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bērnu interešu aizstāvība 

Dzimtsarakstu arhīva pakalpojumi

Ģimene un bērni, civilstāvoklis

Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti

Situācija Pakalpojums
Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bērnu interešu aizstāvība Adopcijas lēmumu realizēšana 

Bāriņtiesa nodrošina:

 • bērna personisko interešu aizstāvību, 
 • mantisko interešu aizsardzību,
 • nolēmuma par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvietas, piespiedu izpilde,
 • vecāku, aizbildņu, audžuģimes vai viesģimenes informēšanu par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu,
 • domstarību izšķiršanu bērnu tiesību aizsardzībā,
 • piekrišanu paternitātes atzīšanai, 
 • atzinumu sniegšanu pēc tiesas pieprasījuma,
 • adopcijas lietu kārtošanu,
 • bērmu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu aizsardzību,
 • apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšanu,
 • bērnu aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu, prasības iesniegšanu tiesā bērna aizgādnības tiesību atņemšanai  vecākiem,
 • bērna ārpusģimenes aprūpes koordinēšanu audžuģimenēs, nodibinot aizbildnību vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitčijas institūcijā, 
 • bērna nodošanu citas personas aprūpē vai viesģimenes statusa piešķiršanu.
Ģimene un bērni, civilstāvoklis Dzimšanas reģistrācija
Kāzu, jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un vadīšana
Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju izsniegšana
Laulības reģistrācija
Miršanas reģistrācija

Paternitātes atzīšana

 

Dzimtsarakstu arhīva pakalpojumi Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu maiņa
Dzimtsarakstu nodaļas arhīva dokumentu izsniegšana
No citām dzimtsarakstu nodaļām atsūtīto dokumentu izsniegšana
 
Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti Personas paraksta apliecinājums

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa