Darbība

  • komisija izskata koku ciršanas iesniegumus un izvērtē koku atbilstību pilsētvides ainavas, ekoloģijas, ēku ekspluatācijas, būvniecības, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasībām, cilvēku drošības apstākļiem, kā arī koku atbilstību normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un lemj par koku nociršanu vai saglabāšanu;
  • sagatavo koku ciršanas atļaujas;
  • izvērtē un skaņo iesniegtos jaunbūvju skiču projektus;
  • izvērtē koku vainagu veidošanas iesniegumus un sagatavo koku vainagošanas atļaujas;
  • apzina valsts nozīmes un vietējās nozīmes aizsargājamos kokus;
  • izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu sabiedriski nozīmīgos publiskajos apstādījumos.


Koku vērtēšanas komisijas sastāvs

Atis Sapronovs – Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vadītājs, komisijas priekšsēdētājs;

Pēteris Cepurnieks – Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecākais eksperts mežsaimniecības jautājumos, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

Ingrīda Griķe – Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas galvenā dārzniece, komisijas locekle;

Ineta Umbraško – Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste, komisijas locekle;

Kaspars Gulbis – Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris, komisijas loceklis;

Anita Maija Naudiša – Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste, komisijas locekle;

Inga Tramdaha – Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitekte, komisijas locekle.

 
Normatīvie akti
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra nolikums Nr.26 Koku vērtēšanas komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20. jūnija lēmums Nr.276  Par Koku vērtēšanas komisiju
 
Pakalpojumi