Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Valkas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 7909, kas sastāv no sociālās dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 7909 001, ar kopējo platību 384 m2, šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 021 7909 002, ar kopējo platību 106,9 m2, un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 7909, ar kopējo platību  1231 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 197 780 EUR (viens simts deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro).

Izsoles solis – 9 889 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit deviņi euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 19 778 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 19.maija plkst.13:00 līdz 2021.gada 8.jūnijam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 19.maijā plkst.13:00 un noslēdzas 2021.gada 18.jūnijā plkst. 13:00.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.04.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.06.2021
Statuss
Izsludināta