Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša neapdzīvojamā telpa Nr.5 Jomas ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1818, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platību 86,2 m2 un kopīpašuma 9570/23200 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3901 001.  

Otrās izsoles sākumcena – 31 760 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro).

Izsoles solis – 2 224 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 3 176 EUR (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2021.gada 11.maijā plkst.15.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas pilsētas domes pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2021.gada 7.maijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.05.2021 15:15
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.04.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.05.2021
Statuss
Izsludināta