Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts zemes starpgabals Kauguri 0122, Jūrmalā, pārdodot rakstiskā izsolē, starp pirmpirkuma tiesīgajām personām, ar augšupejošu soli Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemes starpgabals Kauguri 0122, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0125, kura kopējā platība ir 569 m2.

Nosacītā cena (izsoles sākumcena – 10 016 EUR (desmit tūkstoši sešpadsmit euro).

Izsoles solis – 702 EUR (septiņi simti divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1001,60 EUR (viens tūkstotis viens euro un 60 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.  

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4910, Pērļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4914, Dambja ielā 21, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 4912, Kauguri 0123, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0123, īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Izsole notiks 2021.gada 14.aprīlī plkst.15.40 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, reģistrējot Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, (vai ievietojot Jūrmalas pilsētas domes pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā. 

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.04.2021 15:40
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.03.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.04.2021
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL211