Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.32 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7750, kas sastāv no dzīvokļa Nr.32 ar kopējo platību 33,2 m2, kopīpašuma 3320/218100 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009 001 un  kopīpašuma 3320/218100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7009, kura kopējā platība ir 1596 m2.  

Pirmās izsoles sākumcena – 15 300 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro).

Izsoles solis – 1 071 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit viens euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1 530 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2021.gada 14.aprīlī plkst.15.20 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas pilsētas domes pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.04.2021 15:20
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.03.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.04.2021
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL210