Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, ar kopējo platību 373,5 m2, zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 016 0174, ar kopējo platību  2912 m2 un mazēkas (šķūņa) ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 005 ar kopējo platību 7,8m2. Uz zemesgabala esošā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 016 3103 001 ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Pirmās izsoles sākumcena – 176 765 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci euro).

Izsoles solis – 8 839 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 17 676,50 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit seši euro un 50 centi) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 17.februāra plkst.13:00 līdz 2021.gada 9.martam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 17.februārī plkst.13:00 un noslēdzas 2021.gada 19.martā plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 19.03.2021 13:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 09.02.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.03.2021
Statuss
Bez rezultāta