Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša neapdzīvojamā telpa Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001, tajā skaitā kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004 un kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2.  

Pirmās izsoles sākumcena – 10 100 EUR (desmit tūkstoši viens simts euro).

Izsoles solis – 707 EUR (septiņi simti septiņi euro).

Izsoles dalības maksa - 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1010 EUR (viens tūkstotis desmit euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā pēc pirkuma summas paziņojuma saņemšanas.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 17.februāra plkst.13:00 līdz 2021.gada 9.martam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 17.februārī plkst.13:00 un noslēdzas 2021.gada 19.martā plkst. 13:00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 19.03.2021 13:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 09.02.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.03.2021
Statuss
Bez rezultāta