Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Slokas ielā 63 k-4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7855, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 25,4 m2, kopīpašuma 2540/79000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3740 001 un  kopīpašuma 2540/79000 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3740, kura kopējā platība ir 1104 m2.  

Otrās izsoles sākumcena – 14 320 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit euro).

Izsoles solis - 1003 EUR (viens tūkstotis trīs euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1432 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit divi euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2021.gada 16.februārī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā (vai ievietojot Jūrmalas pilsētas domes pastkastītē, pirms tam informējot pa tālruni 67093971 vai 67093816), darba laikā līdz 2021.gada 12.februārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 16.02.2021 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 07.01.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.02.2021
Statuss
Pabeigta