Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Slokas ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5602, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 - viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 1300 010 2002 003, ar kopējo platību 48,1 m2, kopīpašuma 481/2906 domājamām daļām no ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 010 2002 006, 1300 010 2002 007 un kopīpašuma 481/2906 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2002, kura kopējā platība ir 1369 m2.  

Pirmās izsoles sākumcena – 24 600 EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti euro).

Izsoles solis - 1722 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 2460 EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 16.septembrī plkst.16.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 11.septembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 16.09.2020 16:15
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 03.08.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 11.09.2020
Statuss
Pabeigta