IZSOLE

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Ģertrūdes prospektā 31, Jūrmalā, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, kadastra Nr. 1300 014 7007, kadastra apzīmējums 1300 014 7007, ar kopējo platību 2845 m2 un astoņām viendzīvokļa dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumiem: 1300 014 7007 001 (kopējā platība 52,4 m2), 1300 014 7007 002 (kopējā platība 52,7 m2), 1300 014 7007 003 (kopējā platība 52,7 m2), 1300 014 7007 004 (kopējā platība 53,0 m2), 1300 014 7007 005 (kopējā platība 53,0 m2), 1300 014 7007 006 (kopējā platība 53,2 m2), 1300 014 7007 007 (kopējā platība 52,4 m2), 1300 014 7007 008 (kopējā platība 52,8 m2). Nekustamais īpašums apgrūtināts ar līdz 2022.gada 31.decembrim noslēgtajiem īres līgumiem uz 2 ēkām.

Pirmās izsoles sākumcena – 140 225 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši divi  simti divdesmit pieci euro).

Izsoles solis – 7012 EUR (septiņi tūkstoši divpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 14 022,50 EUR (četrpadsmit tūkstoši divdesmit divi euro un piecdesmit centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā, tas ir 158,6 m2 no ēku kopējās platības jeb 37,57 %, kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa – 1068,87 m2 platībā, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2020.gada 12.augustā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 7.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit. Tālrunis uzziņām 67093906, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 12.08.2020 15:00
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906, 20282909.
Publicēts 15.07.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.08.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL440