Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5371, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4, ar kopējo platību 38,7 m2, - viena dzīvokļa māja ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 026 0908 002 un kopīpašuma 3870/10830 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0908, kura kopējā platība 1535 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 9600 EUR (deviņi tūkstoši seši simti euro). Izsoles solis 672 EUR (seši simti septiņdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 960 EUR  (deviņi simti sešdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 6.augustā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 06.08.2020 15:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 01.07.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 31.07.2020
Statuss
Bez rezultāta