Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Emīla Dārziņa ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 4484, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 26,1 m2, kopīpašuma 2610/22170 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistīto palīgceltni ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5601 002 un kopīpašuma 2610/22170 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5601, kura kopējā platība ir 1187 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 4000 EUR (četri tūkstoši euro).

Izsoles solis - 400 EUR (četri simti euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 70 EUR (septiņdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 400 EUR (četri simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 6.augstā plkst.15.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 06.08.2020 15:15
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 01.07.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 31.07.2020
Statuss
Bez rezultāta