Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals 23.līnija 1A, Jūrmalā, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, kadastra Nr. 1300 004 0162, ar kopējo platību 1207 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 125 160 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit euro).

Izsoles solis – 6258 EUR (seši tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 12516 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2020.gada 22.jūlijā plkst.15.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 17.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 22.07.2020 15:45
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 01.06.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.07.2020
Statuss
Bez rezultāta
Izsoles rezultāts

Lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu netika pieņemts.