Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Rankas ielā 3, Jūrmalā, kas sastāv no zemesgabala, kadastra Nr.1300 004 6506, kura kopējā platība ir 831 m2.

Pirmās izsoles sākumcena – 47 297 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro).

Izsoles solis – 3311 EUR (trīs tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 4 729,70 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro un 70 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 22.jūlijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 17.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 22.07.2020 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 29.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.07.2020
Statuss
Bez rezultāta