Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kas sastāv no ēkas (dispečerpunkts) ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4907 001 un 465/980 domājamām daļām no zemes gabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4907, kura kopējā platība ir 980 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 47 902 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divi euro).

Izsoles solis – 3 354 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 4 790,20 EUR (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 20 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 14.jūlijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.07.2020 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 29.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 10.07.2020
Statuss
Bez rezultāta