Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka trīs dzīvokļu dzīvojamā mājā Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, tiek atsavināti, visi dzīvokļa īpašumi, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.3 Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8159, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 17,9 m2, kopīpašuma 179/974 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm un kopīpašuma 179/974 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 3611, kura kopējā platība ir 1652 m2.

Otrās izsoles sākumcena – 4 720 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit euro).

Izsoles solis - 472 EUR (četri simti septiņdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 70 EUR (septiņdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 472 EUR (četri simti septiņdesmit divi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 21.jūlijā plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 17.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami dzīvoklis nr.3

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 21.07.2020 16:00
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 29.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.07.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL423