Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 3563, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 44 m2, kopīpašuma 4400/25570 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1612 001 un kopīpašuma 4400/25570 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1612, kura kopējā platība ir 2800 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 10600 EUR (desmit tūkstoši seši simti euro). Izsoles solis - 742 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1060 EUR (viens tūkstotis sešdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 12.jūnijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 18.06.2020 15:30
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.06.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL356