Dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7786, kas sastāv no dzīvokļa Nr.74 ar kopējo platību 38,87 m2 un kopīpašuma 3887/285548 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1302 001.

Izsoles sākumcena 13 000 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro).

Izsoles solis  -  910 EUR (deviņi simti desmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.16.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 30.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 04.09.2019 16:15
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.08.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.08.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE