980/4100 domājamo daļu no dzīvokļa Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavinātas, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 980/4100 domājamās daļas no dzīvokļa Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, ar kopējo platību 58,4 m2, kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1802 002, 1300 012 1802 003, 1300 012 1802 004, kā arī kopīpašuma 584/4010 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1802, kura kopējā platība ir 2106 m2.

Izsoles sākumcena - 13 508 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti astoņi euro).

Izsoles solis - 946 EUR (deviņi simti četrdesmit seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1350.80 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit euro un 80 centi) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 3.septembrī plkst.16.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 30.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 03.09.2019 16:15
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.08.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.08.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE