Dzīvokļa īpašuma Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā otrā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.9 Robežu ielā 22, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1368, kas sastāv no dzīvokļa Nr.9 ar kopējo platību 36,9 m2, kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 0915 002, 1300 026 0915 003, 1300 026 0915 004, un kopīpašuma 3690/19220 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0915, kura kopējā platība ir 1379 m2.

Otrās izsoles sākumcena - 4 560 EUR  (četri tūkstoši pieci simti sešdesmit euro).

Izsoles solis – 456 EUR (četri simti piecdesmit seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 70 EUR (septiņdesmit euro) un 1zsoles nodrošinājums 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas - 456 EUR  (četri simti piecdesmit seši euro)jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 5.septembrī plkst.16.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 30.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 05.09.2019 16:45
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.08.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.08.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE