Nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā otrā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, ar kopējo platību 373,5 m2, un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 016 0174, ar kopējo platību 2912 m2.

Otrās izsoles sākumcena - 173 600 EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti euro).

Izsoles solis – 8 680 EUR (astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas - 17 360 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2019.gada 5.septembrī plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 30.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 05.09.2019 16:30
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.08.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.08.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE