Neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā otrā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša neapdzīvojamā telpa Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7174, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 ar kopējo platību 36,18 m2, kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606 001 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 7606 003, 1300 021 7606 004, kā arī kopīpašuma 3618/70585 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7606, kura kopējā platība ir 2064 m2.

Otrās izsoles sākumcena -  11 040 EUR  (vienpadsmit tūkstoši četrdesmit euro).

Izsoles solis – 773  EUR (septiņi simti septiņdesmit trīs euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no otrās izsoles sākumcenas - 1104 EUR  (viens tūkstotis viens simts četri euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 5.septembrī plkst.16.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 30.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 05.09.2019 16:15
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.08.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.08.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE