Nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā otrā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7774, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.6 (šķūņa-garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601 004) ar kopējo platību 52,8 m2 un kopīpašuma 304/1698 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601, kura kopējā platība ir 1698 m2.

Otrās izsoles sākumcena 18287 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro). Izsoles solis 1281 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit viens euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1828,70 EUR  (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit astoņi euro un 70 centi),  jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 7.augustā plkst.15.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 2.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 07.08.2019 15:45
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 08.07.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 02.08.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE