Dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā otrā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.56 ar kopējo platību 41,3 m2, kopīpašuma 3820/291960 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7102 001 un kopīpašuma 3820/291960 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7102, kura kopējā platība ir 2607 m2.

Otrās izsoles sākumcena 12480 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro).

Izsoles solis 874 EUR (astoņi simti septiņdesmit četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1248 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 7.augustā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 2.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 07.08.2019 15:30
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 08.07.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 02.08.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE