Dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1056, kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 31,7 m2, kopīpašuma 3170/380640 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603 001 un kopīpašuma 3170/380640 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603, kura kopējā platība ir 1878 m2.

Trešās izsoles sākumcena 10080 EUR (desmit tūkstoši astoņdesmit euro).

Izsoles solis 706 EUR (septiņi simti seši euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1008 EUR (viens tūkstotis astoņi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 7.augustā plkst.15.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 2.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 08.07.2019 12:46
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 08.07.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 02.08.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL443

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE