Dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7830, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 26,6 m2, kopīpašuma 2660/14690 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 0909 003, 1300 026 0909 004 un kopīpašuma 2660/14690 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0909, kura kopējā platība ir 1545 m2.

            Pirmās izsoles sākumcena 5136 EUR (pieci tūkstoši  viens simts trīsdesmit seši euro).

Izsoles solis 360 EUR (trīs simti sešdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 513,60 EUR (pieci simti trīspadsmit euro un 60 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 7.augustā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 2.augustam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 07.08.2019 15:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 08.07.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 02.08.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL442

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE