Dzīvokļa īpašums Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā otrā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 5427, kas sastāv no dzīvokļa Nr.17 ar kopējo platību 31,2 m2, kopīpašuma 3009/215684 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0721 014 un kopīpašuma 3009/215684 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0721, kura kopējā platība ir 1200.

Otrās izsoles sākumcena 14000 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro).

Izsoles solis 980 EUR (deviņi simti astoņdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 17.jūlijā plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 12.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 17.07.2019 16:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 04.06.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.07.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL400

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE