Dzīvokļa īpašums Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, otrā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7530, kas sastāv no dzīvokļa Nr.16 ar kopējo platību 16,9 m2, kopīpašuma 1682/71524 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7006 001.

Otrās izsoles sākumcena 5760 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro).

Izsoles solis 404 EUR (četri simti četri euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 576 EUR (pieci simti septiņdesmit seši euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 17.jūlijā plkst.16.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 12.jūlijam plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 17.07.2019 16:15
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 04.06.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.07.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL399

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE