Nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005, daļa telpas Nr.1-6 un Nr.8-16 172,30 m2 platībā un zemesgabala daļa 200 m2 platībā nomas tiesību izsole

Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolei

 

1.Iznomājamā objekta nosaukums

Nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005, daļa telpas Nr.1-6 un Nr.8-16 172,30 m2 platībā un zemesgabala daļa 200 m2 platībā (turpmāk – Iznomājamais objekts).

2.Iznomāšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

3.Iznomājamā objekta tiesību izsoles veids

Pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – 19,00 EUR (deviņpadsmit euro, 00 centi).

Ar rakstiskās izsoles nolikumu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā un ŠEIT.

4.Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcena ir 190,00 EUR mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

5.Iznomāšanas termiņš - 2024.gada 30.septembris

6.Informācija par Iznomājamu objektu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dzintari1510, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 1510 ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 26.marta lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000063488.

Īpašuma tiesības uz kafejnīcas ēku Dzintari 1510, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1500 005, ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 7.jūnija lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000063488.

7.Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles pretendentu pieteikšanās

Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2019.gada 19.jūnija plkst.17.00, iesniedz pieteikumu dalībai rakstiskā izsolē

  1. Iznomājamā objekta nomas tiesību rakstiskās izsoles laiks un vieta

Nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1510 005, daļas telpu nr.1-6 un Nr.8-16 172,30 m2 platībā un zemesgabala daļa 200 m2 platībā nomas tiesību rakstiskā izsole notiks 2019.gada 25.jūnijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē, plkst.10.15.

  1. Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā 465.kabinetā un ŠEIT

  1. Iznomājamā objekta apskate

Iznomājamo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, tālrunis 67093915, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 25.06.2019 10:15
Kontaktpersona Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese ilze.demme@inbox.lv
Publicēts 03.06.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 19.06.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoels uzvarētājs SIA "Saldējuma galerija", nosolītā nomas maksa - 1539,00 EUR, papildus maksājot PVN.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE