Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2019.gada 21.novembra domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: