Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2020.gada 24.septembra domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: