Pasākumu afišas
“Mīla kūrortā” vēsturnieces Ingas Sarmas lekcija
11.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
Janvāris – barikāžu atceres laiks
20.01.2021 - 31.01.2021
Kauguru kultūras nams
1 / 3
janvāris 2021
28 janvāris
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
28 janvāris
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja iecelšanu amatā

L.Tesnova

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”” vadītāja iecelšanu amatā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekššēdētāja ievēlēšanu

 

 

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

11.10

 1.  

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvā un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu"

O.Balciune

11.15

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.7 “Par INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” īstenošanu”

I.Šponberga

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumā Nr. 743 “Par tirdzniecības vietu nomas maksām”

 

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. februāra lēmumā Nr.58 “Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu”

E.Bučs

11.25

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu ”

I.Vasmanis

11.30

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas  izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā

T.Vaišļa

 

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atklātajā projektu konkursā un līdzfinansējuma piešķiršanu

G.Liepiņa

11.35

 1.  

Par līdzdalību biedrības “RED-Radošu Efektu darbnīca” īstenotā Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Solidaritātes projekta “It’s ok not to be ok”/ “Kas slēpjas aiz “normāli”” īstenošanā

E.Majore

 

 1.  

Par Latvijas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku semināra organizēšanu Jūrmalā

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 14. decembra nolikumā Nr. 33 “Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums”

A.Miltiņa

11.40

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda 2021.gada 1.kultūras projektu konkursā Vizuālās mākslas nozarē

I.Baumane

11.45

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

V.Kurpelis

11.50

 1.  

Par būvju nojaukšanu Lienes ielā 6A, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Rītupes ielā 26, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Raiņa ielā 41, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par prasību parādu norakstīšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Liesmas ielā 1A, Jūrmalā, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijai

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 42, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.martā lēmuma Nr.116 „Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku sakārtošanu Kalsnavas ielā 2, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 105, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmuma Nr.745 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu  

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.26 “Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā apstiprināšanu

 

11.55

 1.  

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

L.Grobiņa

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 “Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.54 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību vides pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un mājokļa pielāgošanai personām ar redzes invaliditāti

 

12.00

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-124, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 18, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Puķu ielā 7 k-5 - 65, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61A-2, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 -40, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

12.05

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Dzirnavu ielā 19, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu.

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Kauguri 0122, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumā Nr.496 "Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 7, Jūrmalā, iegādi"

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.691 “Par nomas maksas samazināšanu vai atbrīvošanu no tās”

 

 

 1.  

Grozījumi 2008.gada 2.decembra Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/1184

 

 

 1.  

Grozījums 2019.gada 8.oktobra Zemes nomas līgumā Nr. 1.2-16.3.1/1497 (Mellužu prospekts 2260, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Lāču iela 1002, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduri 004, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 1.līnija 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ķemeru ielā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Liepu ielā 6A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rītupes ielā 1A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viršu ielā 14A, Jūrmalā

 

28 janvāris
ceturtdiena
17.00
“Eduarda Pāvula ilgais ceļš Jūrmalas kāpās” ar vēsturnieci Daci Ulpi
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20

 

28. janvārī plkst. 17.00. aicinām uz vēsturnieces Daces Ulpes lekciju “Eduarda Pāvula ilgais ceļš Jūrmalas kāpās”, kas notiks tiešsaistē Aspazijas mājas Facebook lapā www.facebook.com/events/465197657803930.

 

Šogad aprit 40 gadi kopš dienasgaismu ieraudzīja pirmā daudzsēriju melodrāma Latvijas kino vēsturē – “Ilgais ceļš kāpās”. Filma tapa pēc Oļega Rudņeva romāna ar tādu pašu nosaukumu. Leģendas vēsta, ka tieši kādas jūrmalnieku ģimenes dzīves stāsts Rudņevu, kurš ieņēma Jūrmalas pilsētas komitejas pirmā sekretāra amatu, pamudināja 1976.gadā uzrakstīt romānu par Jēkabu Ozolu, viņa daiļo meitu Martu un viņas liktenīgajiem vīriešiem. Starptautiskajā aktieru ansamblī visspožāk mirdzēja mūsu pašu pērles – Lilita Ozoliņa un jūrmalnieks Eduards Pāvuls – Jēkaba Ozola lomā. Vēsturniece Dace Ulpe uzsver, ka pats Pāvuls Jēkaba Ozola lomu uzskatīja par turpinājumu Oskara lomai “Zvejnieka dēlā”: “Viņš būtu gribējis, lai Ozols ir niknāks, skarbāks, viņa paša vārdiem sakot “lielāks rīkļu rāvējs”, lai parādītu, ka latvietis var. Viņaprāt, loma tika mīkstināta, kā nodeva laikmetam, kurā tā tapa.”

Izcilais aktieris arī melodrāma “Ilgais ceļš kāpās” ar savu tēlojumu panāca, ka jau no pirmajām filmas sekundēm viņu vairs neuztvērām, kā Eduardu Pāvulu, bet Jēkabu Ozolu. Un ne te tikai latviešu publika. Reiz, Pāvulam braucot Dailes teātra viesizrādēs uz Bulgāriju, robežsargs, ieskatījies kupejā, izsaucies: “Вот он сидит, хромой бандит Озолс!” (tulkojums no krievu val., “Lūk, viņš sēž, klibais bandīts Ozols!”) Dace Ulpe: “Filmas tapšanas laikā režisors Aloizs Brenčs bija aizvedis Eduardu Pāvulu uz medicīnas iestādi, kur tika izgatavotas protēzes. Pāvuls rūpīgi iepazinās gan ar kājas protēzes ārējo veidolu, gan to, kā tā tiek piestiprināta, kā notiek staigāšana ar protēzi. Tas bija viens no Pāvula “knifiem” visa viņa radošā mūža laikā – paturēt prātā katru sīkumu, iedziļināties niansēs. Patiesībā protēze ir puse no Jēkaba Ozola tēla. Zvejnieks, kurš nevar iet jūrā, kaut arī mīl gan jūru, gan savu darbu. Vīrietis, kurā vēl ir gana daudz vitalitātes, bet, esot invalīdam, viņam pieder vien tās sievietes uzmanība, kura nevar viņam atteikt, kura ir no viņa atkarīga – viņa kalpone. Aizejot mežā, protēze noder arī par atrunu – tās dēļ Ozols var palikt par putras vārītāju nometnē un nepiedalīties uzbrukumā ciema veikalam. Jēkaba Ozola tēls ir daudzšķautņains, nokrāsām bagāts un piesātināts. To noteikti var pieskaitīt Eduarda Pāvula izcilākajiem veikumiem uz ekrāna.”

Vēsturniece Dace Ulpe ir aizraujoša stāstniece, kura caur paša Eduarda Pāvula un viņa līdzbiedru atmiņām aizvedīs mūs pagātnē, kad tapa leģendārā filma “Ilgais ceļš kāpās”, kuras uzņemšana arī cieši saistīta ar Jūrmalu. Tolaik filmēšanas grupa kādu laiku dzīvoja pat Jaunķemeru kempingā, jo vairākas filmēšanas vietas bija Jūrmalas tuvumā - Spuņciemā un Bigauņciemā.

Dace Ulpe ir autore 2017. gada atklātajai Eduarda Pāvula memoriālā izstādei Babītes novada Kultūrizglītības centra filiālē “Vietvalži”.

29.11.2020 - 28.02.2021
Gaismas parks Jūrmalā
Dzintaru Mežaparkā
Gaismas parks Jūrmalā

Jau ceturto gadu Jūrmalā Dzintaru mežaparks iemirdzas īpaši spoži – tūkstošiem krāsainu lampiņu krēslas stundās veido dažādus gaismas dekorus. 

Šogad Dzintaru mežaparka teritorijā mirdz vēl vairāk gaismiņu – izveidota jauna gaismas koku aleja, tiks izgaismots 38 metrus augstais skatu tornis, no kura paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un jūras piekrasti.

Arī šogad mežaparka apmeklētājiem pieejams lielākais no dekoriem – parka tiltiņš, kas veidots jūras viļņa formā no gaismu virtenēm kopumā 3,5 km garumā. No gaismu virtenēm veidotais tiltiņš ir arī viena no iecienītākajām fotografēšanās vietām jūrmalniekiem un pilsētas viesiem. Krēslas stundās parku apdzīvo no gaismiņām veidoti lāči, eži, vāveres un citi meža iemītnieki. Dzintaru mežaparks apmeklētājiem atvērts katru dienu līdz plkst. 22.00.

 

Pirmajā adventē Jūrmalā iemirdzējās arī Ziemassvētku egles. Šogad pilsētā izrotātas piecas egles. Lielākā Jūrmalas egle ir Dubultu laukumā, tā ir 14 metrus augsta un veidota no 87 mazākām eglītēm. Arī Priedainē pie iebraukšanas Jūrmalā uzstādīta egle, kas veidota no vairākām mazām eglītēm.

 

Trīs egles, kas uz Jūrmalu atceļojušas no audzētavas Valmierā, ir Horna dārzā Majoros pie Jūrmalas Kultūras centra, Dubultu Kultūras kvartālā un Kauguros pie kultūras nama. Pilsētā pakāpeniski tiks ieslēgts arī svētku apgaismojums uz ielām un tiltiem.

 

Apmeklējot Gaismas parku, aicinām ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus! Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija brīvdienās uzraudzīs Dzintaru mežaparku, lai nenotiktu pulcēšanās un tiktu ievērota divu metru distance.

01.01.2021 - 30.12.2021
Jūrmalas Brīvdabas muzejā apskatāma jauna pastāvīgā ekspozīcija – “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”.
Jūrmalas Brīvdabas muzejā Tīklu ielā 1a
Jūrmalas Brīvdabas muzejā apskatāma jauna pastāvīgā ekspozīcija – “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”.

Ekspozīcija ir veidota kā stāsts par laivu būves pirmsākumiem un laivu būvēšanas veidiem Latvijā. Centrālais izstādes eksponāts ir nepabeigta, klinkerbūves jeb pārlaidbūves tehnikā būvēta Kurzemes koka zvejas laiva dabiskā lielumā. Telpā izvietoti senlaicīgi amatnieku darba galdi un instrumenti, kā arī tekstuālā informācija, zīmējumi un fotogrāfijas.

 

Ekspozīcija tiks izmantota muzejpedagoģisku nodarbību veidošanai muzeja apmeklētāju iesaistei laivu būves izzināšanā. Mākslinieciski augstvērtīgā un kvalitatīvā ekspozīcija par laivu būvniecības tradīcijām būs interesanta un saistoša gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem.

 

Pirms piecdesmit gadiem, zvejnieku kolhoza “Uzvara” darbiniekiem dibinot Jūrmalas Brīvdabas muzeju, bija iecere iekārtot laivu būves darbnīcu, kur meistars sniegtu laivu būves amata paraugdemonstrējumus, iesaistot darba procesā muzeja apmeklētājus. Jūrmalas Brīvdabas muzeja darbiniekiem, strādājot pie jaunās ekspozīcijas izveides,  bija vēlme šo pamatieceri saglabāt, līdz ar to tika radīta laivu būves darbnīca, kas atspoguļo piekrastes iedzīvotāju dzīvi un nodarbošanos.

 

Jaunā ekspozīcija ir nozīmīgs ieguldījums Rīgas jūras līča piekrastes, arī Jūrmalas pilsētas, seno iedzīvotāju dzīves izpētē, zvejniecības un ar to saistīto zudušo vēsturisko arodu popularizēšanā, muzeja apmeklētāju izglītošanā, kā arī vērtīgs Jūrmalas Brīvdabas muzeja ekspozīciju tematisks papildinājums. Ekspozīcija izveidota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Jūrmalas Brīvdabas muzejs atrodas Tīklu ielā 1a, apmeklētājiem atvērts no otrdienas līdz svētdienai plkst. 10.00–18.00. Muzeja apmeklējums ir bez maksas.