2020.gada 20.februāra lēmums Nr.92 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (pielikumā paskaidrojuma raksts, pielikumi paskaidrojuma rakstam, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Vides pārskats, Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu)

 

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

 

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda rīkojumu Nr.215 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" darbības apturēšanu daļā" nav spēkā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkti 3.13., 22., 44., 2502.

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi [.pdf]

 

Grafiskā daļa:

 

Funkcionālais zonējums [.pdf]
Apgrūtinājumi [.pdf]
Sarkano līniju plāns [.pdf]
Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas [.pdf]
Plūdu riska teritorijas [.pdf]

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmums Nr. 138 Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu 
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra Saistošie noteikumi Nr.42

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

 

Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēmas [.pdf]

Īpašā režīma zona transporta līdzekļu iebraukšanai [.pdf]