Iesniegumu un projektu pieņemšana un izsniegšana
Darba laiks: pirmdiena  8.30–13.00 un 13.30–18.00
otrdiena–ceturtdiena 8.30–13.30 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
kabinets: 1. stāvs, 6. kabinets
Apmeklētāju apkalpošanas speciāliste: Ina Jansone
tālrunis: 67147592
e-pasts: pasts@jurmala.lv
Referente: Anda Leišavniece
tālrunis: 27855015
e-pasts:  anda.leisavniece@jurmala.lv

Inženiernodaļas speciālistu pieņemšanas laiki:

pirmdienās plkst. 14.00–18.00
ceturtdienās plkst. 9.00–12.00

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa atsāk apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Apmeklējumu lūdzam iepriekš pieteikt pa tālruni vai e-pastā!

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kontakti

 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas galvenie uzdevumi

  • sadarbībā ar Valsts zemes dienestu veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • veic pašvaldības vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu;
  • aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju, dambju un krasta nostiprinājumu izvietojuma plānus, nodrošina pašvaldības meliorācijas sistēmu datu iesniegšanu reģistrācijai un aktualizēšanu valsts sabiedrībai „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra daļai un Valsts zemes dienesta kadastra daļai;
  • sagatavo inženierbūvju plānošanas uzdevumus vai atzinumus izskatīšanai būvvaldē pēc fizisko un juridisko personu iesniegumiem saistībā ar inženierbūvju, komunikāciju un meliorācijas sistēmu būvniecības iecerēm;
  • izsniedz izziņas par būvobjektu infrastruktūras izbūves ģeodēzisko atbilstību akceptētiem projektiem un izsniegtajām atļaujām, izsniedz izziņas par apgrūtinājumiem un kontrolē to iezīmēšanu apgrūtinājumu un topogrāfiskajos plānos;
  • sagatavo domes lēmumu projektus par infrastruktūras objektu būvniecību, to sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un rezultātu apstiprināšanu.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikums Nr.33 Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmums Nr.345 Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem